Lamminrahkan puustoa valmennetaan


Kangasalan Lamminrahkan eteläosassa valmennetaan olemassa olevia puita tulevaa rakentamista varten. Uuden kaupunginosan viheralueiksi jäävien alueiden puustoa vahvistetaan tulevilta korttelialueilta puhaltavia tuulia vastaan ja taimikoita kehitetään viihtyisiksi puistoiksi. Pääosin toimenpiteillä harvennetaan puustoa, pääkatujen linjauksista kaadetaan puut kokonaan. Toimenpiteillä turvataan myös liito-oravien kulkureittien säilyminen, kun puusto pääsee kehittymään elinvoimaiseksi ja monipuolistuu.

Kuva: Lamminrahka, Studio Pelisalmi Oy

Lahdentien varressa uuden eritasoliittymän pohjoiselta alueelta on poistettu puustoa marraskuussa. Eritasoliittymän rakennustyöt käynnistyvät näillä näkymin jo joulukuussa. Nykyisten polkujen ja metsäautoteiden käyttöä rajoitetaan aika ajoin. Lamminrahkan metsäalueelle kulkijoille suositellaan tällöin rautatiesillan alitse pohjoiseen kulkevan polun käyttämistä.

– Lamminrahkan eteläosan metsänhoidon myötä polkureitit paikoin katkeavat ja maisema muuttuu. Pitkällä tähtäimellä toimet kuitenkin auttavat viheralueiden metsäisyyden säilymistä ja reittien viihtyisyyttä. Toimenpiteiden pohjoispuolelle jää laajoja metsäalueita, joita voi hyödyntää ulkoilussa, toteavat Mikko Kakkonen ja Susanna Virjo.

Koko Lamminrahkan alue rakentuu vähitellen vuoteen 2040 asti. Metsätöitä tehdään myös vaiheittain kehittäen virkistysalueita pitkällä tähtäimellä. Puuston käsittely pitää aloittaa ajoissa, jotta viheralueiden puut ehtivät tottua siihen, että viereisiltä rakennettavilta alueilta puusto vähenee ja puut joutuvat siten alttiimmiksi tuulille.  Lamminrahkan ensimmäiset asuin- ja yritystontit luovutetaan arviolta vuonna 2022.

Lamminrahkan ensimmäinen laaja asemakaavaehdotus on tulossa nähtäville. Kaavan pohjaksi laadittiin kokonaisvaltainen viheraluesuunnitelma ja liito-oravatarkastelu, jossa huomioitiin virkistyskäyttö, hulevedet, liito-oravan elinympäristöt ja kulkureitit vaiheittain rakentamisessa.

Asuinalueen tulevien viheralueiden ennakkoraivaus ja poimintahakkuu toteutetaan kevyenä heikkokuntoisimpien puiden poistoon kohdistuvana harvennuksena. Tavoitteena on jättää mahdollisimman monen kokoisia puita vahvistumaan ja kestämään puuston poisto viereisiltä rakennettavilta alueilta. Viheralueiden taimikot hoidetaan, jotta puusto kasvaa nopeammin ja kehittyy vahvemmaksi. Taimikonhoidossa ja harvennuksissa jätetään kaikkia puulajeja, mahdollisuuksien mukaan ryhmittäin. Liito-oravan kulkuyhteydet turvataan. Liito-oravien pesäpuiden ympärille jätetään kokonaan käsittelemättä vyöhyke vähintään 30 metrin säteellä. Nykyisiä taimikkoja käsitellään siten, että tulevat liito-oravien kulkureitit vahvistuvat.

Kaavaehdotuksen mukaisilta rakennettavilta kortteleilta puusto harvennetaan mahdollisimman harvaksi niin, että viheralueiden puusto pääsee mahdollisimman ajoissa vahvistumaan tuulia vastaan ja kasvamaan lisääntyvän valon ansiosta. Puiden poisto rakennettavilta alueilta helpottaa myös kaavan toteuttamiseen liittyviä maastotöitä.

Lisätietoja:

www.lamminrahka.fi

Kangasalan kaupunki

Mikko Kakkonen, p. 050 469 9717, mikko.kakkonen@kangasala.fi

Susanna Virjo, p. 040 133 6773, susanna.virjo@kangasala.fi