Varhaiskasvatussuunnitelmat

Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin ja kasvattamaan lapsia yhdessä tulevaisuuteen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteuttaen. Toimintakulttuuriaohjaavat monikulttuurisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat. Uusi oppimiskäsitys haastaa toimijoita rakentamaan monipuolisia oppimisympäristöjä ja ottamaan lasten mielenkiinnon kohteet ja oppimisen erilaiset tavat huomioon. Leikki keskeisenä oppimisen muotona on vahvasti huomioitu suunnitelmassa.

Lasten ja huoltajien osallisuus painottuu toiminnassa entistä vahvemmin ja varhaiskasvatus on yhdessä suunniteltua ja arvioitua.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma muodostavat kokonaisuuden. Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016)esitetään jokaisessa luvussa ensin, jonka jälkeen on kirjattu tarvittaessa kunnan täsmennykset kyseisestä kokonaisuudesta. Varhaiskasvatuksen kuntakohtaista suunnitelmaa on laadittu seudullisena yhteistyönä Tampereen kaupunkiseudulla.

Varhaiskasvatussuunnitelman kuntatekstien laadintaan on otettu mukaan kaikki toimijat, jotta uusi suunnitelma olisi kaikkien yhteinen ja kaikkien toimintaa ohjaava. Henkilöstö on osallistunut alusta alkaen monipuolisesti suunnitelman laadintaan ja tällä on haluttu edistää myös henkilöstön sitoutumista uuteen vasuun.

Kesäpäivä Kangasalla -laulun tunnelmin katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja autamme pienet linnut turvallisesti siivilleen valmiina sopeutumaan globaaliin maailmaan omat juuret tuntien.

Kangasalan varhaiskasvatussuunnitelmaa täydentämään on laadittu pedagogista toimintaa ohjaavia suunnitelmia

Kangasalan kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelman tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua maailmankansalaiseksi. Tavoitteena on myös, että jokainen lapsi ja nuori saa kokemuksen kansainvälisyydestä osana omaa elinpiiriään ja sen myötä välineitä omien ennakkoluulojensa (etnosentrisyyden) vähenemiseen ja rohkeutta sekä taitoja hyvällä itsetunnolla varustettuna

Kulttuurikasvatussuunnitelma on kasvatus- ja opetushenkilökunnan työväline kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen osana opetussuunnitelman mukaista opetusta. Se tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua varhaiskasvatuksen ja koulupolun aikana monenlaisiin koulujen, esikoulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden ulkopuolisiin oppimisympäristöihin, kulttuurin ja taiteen tiloihin, useisiin taiteenlajeihin ja taiteen ammattilaisiin. Lapsella ja nuorella on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi myös muunakin kuin koululaisena ja oppijana. Uusissa tiloissa ja tilanteissa lapset ja nuoret voivat tuoda esiin toisenlaista osaamista ja kyvykkyyttä, kuin mitä rooli vaikkapa koulussa sallii. Avoimet oppimisympäristöt voivat tarjota erilaisia mahdollisuuksia toiminnalliseen, kokemukselliseen, elämykselliseen oppimiseen, tutkivaan tai ilmiölähtöiseen oppimiseen. Tämä on erityisen merkityksellistä sellaisille oppijoille, jotka luontaisesti hyötyvät esimerkiksi toiminnallisista työtavoista

Kangasalan  varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa jokaisen lapsen päivittäinen monipuolinen fyysinen aktiivisuus suositusten edellyttämällä tavalla, tukea jokaisen lapsen liikunnallisen ja terveyttä edistävän elämäntavan muotoutumista osaksi arkea sekä herättää ilo liikkumiseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma otetaan käyttöön toimintavuonna 2018-2019. Suunnitelma on tulossa elokuussa 2018 luettavaksi tälle sivulle.

Tieto- ja viestintäteknologia suunnitelma otetaan käyttöön toimintavuonna 2018-2019. Suunnitelma on tulossa elokuussa 2018 luettavaksi tälle sivulle.

Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen arjen turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää sekä lisätä ihmisten turvallisuuden tunnetta ja luottamusta.

Suunnitelmiin voi tutustua tarkemmin sivupalkissa olevien linkkien kautta.