Arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit (1-4 luokat)

 

Käyttäytyminen: Työrauhan ylläpitäminen

Erittäin hyvin Hyvin Tyydyttävästi Välttävästi Ei onnistu vielä
 • pitää aktiivisesti ja esimerkillisesti yllä työrauhaa
 • osaa hienovaraisesti muistuttaa myös muita työrauhan ylläpitämisestä
 • osaa säännöllisesti sopeuttaa oman toimintansa oppimistilanteiden mukaan
 • työskentelee useimmiten keskittyneesti
 • huolehtii omalta osaltaan hyvästä työrauhasta
 • korjaa tarvittaessa käytöstään ohjeen mukaan

 

 • keskittyminen työskentelyyn vaihtelee
 • tarvitsee usein aikuisen tukea työrauhan saavuttamiseen
 • toistuvasti huomautettavaa, huomautus tehoaa vaihtelevasti

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu työrauhan haasteista.

 

 • häiritsee usein toisten työskentelyä omasta aloitteestaan
 • suhtautuu välinpitämättömästi työrauhan ylläpitämiseen
 • tarvitsee jatkuvasti aikuisen tukea työrauhan saavuttamiseen

HUOMIOITAVAA: Huoltajien kanssa yhteistyössä on tehty useita toimenpiteitä työrauhan saavuttamiseksi.

 • häiritsee jatkuvasti itseään ja muita
 • kieltäytyy yhteistyöstä

HUOMIOITAVAA: Tukitoimista ja huoltajien kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta oppilaalla on runsaasti haasteita työrauhan saavuttamisessa.

 

Käyttäytyminen: Yhteistyötaidot

Erittäin hyvin Hyvin Tyydyttävästi Välttävästi Ei onnistu vielä
 • omatoiminen, aktiivinen ja esimerkillinen yhteistyössä muiden kanssa
 • osaa toimia rakentavalla tavalla erilaisissa tilanteissa
 • auttaa toisia
 • toimii myötätuntoisesti ja toisia arvostavasti
 • toimii hyvin yhteistyössä muiden kanssa
 • ei aiheuta ristiriitatilanteita
 • on yleensä avulias
 • toimii useimmiten myötätuntoisesti ja toisia arvostavasti

 

 • toimii valikoiden yhteistyössä muiden kanssa
 • saattaa aiheuttaa ristiriitoja tai mennä niihin mukaan
 • toisen näkökulman näkeminen ja myötätuntoinen toimiminen on vaihtelevaa

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu haasteista yhteistyötaidoissa.

 

 • yhteistyö muiden kanssa on haastavaa
 • usein aiheuttaa tai on mukana ristiriitatilanteissa
 • ei oma-aloitteisuutta yhteistyöhön
 • tarvitsee paljon tukea toimimiseen yhteistyössä muiden kanssa

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu haasteista ja mahdollisista tukitoimista yhteistyötaidoissa.

 • yhteistyötaidot ovat vielä kehittymättömät
 • jatkuvasti selvitettäviä ristiriitatilanteita
 • ei kykene osallistumaan ryhmän toimintaan
 • aikuisen tuki välttämätön

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu haasteista ja tukitoimista yhteistyötaidoissa.

 

 

Käyttäytyminen: Yhteisten sääntöjen mukaan toimiminen

Erittäin hyvin Hyvin Tyydyttävästi Välttävästi Ei onnistu vielä
 • noudattaa yhteisiä sääntöjä esimerkillisesti
 • ylläpitää aktiivisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä
 • käyttäytyy kaikkia kohtaan kohteliaasti

 

 

 • noudattaa yhteisiä sääntöjä
 • käyttäytyy yleensä hyvin
 • suhtautuu myönteisesti yhteisiin sääntöihin

 

 • suhtautuu koulunkäyntiin ja sääntöihin joskus välinpitämättömästi
 • käyttäytyminen vaihtelee
 • joitakin rangaistuksia tai puhutteluja

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu sääntöjen noudattamisen haasteista.

 

 • suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja sääntöihin enimmäkseen kielteisesti tai välinpitämättömästi
 • käyttäytyy usein huomautusta vaativasti
 • rangaistuksia

HUOMIOITAVAA: Huoltajia on tiedotettu sääntörikkomuksista.

 • yhteisten sääntöjen mukaan toimiminen ei vielä onnistu
 • useita rangaistuksia

HUOMIOITAVAA: Käytössä on monenlaisia tukitoimia ja huoltajia on tiedotettu toistuvista sääntörikkomuksista.