Tervetuloa eskariin!

Esiopetus perustuu valtakunnallisiin esiopetuksen perusteisiin sekä Kangasalan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Esiopetuksessa tuetaan ja edistetään lapsen yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä ja kasvua. Lasta ohjataan toimimaan vastuuntuntoisesti ja samalla huomioimaan se, miten hänen toimintansa vaikuttaa häneen itseensä ja ympäristöönsä. Yhteistyössä eri osapuolien kanssa rakennetaan pohjaa elinikäiselle oppimiselle, jossa korostuu oppimaan oppimisen, elämänhallinnan ja yhteistoiminnallisuuden taidot.

Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetukseen ilmoittaudutaan vuosittain tammikuussa varhaiskasvatuksen sähköisten hakemusten kautta.

Kangasalalla esiopetusta järjestetään osassa kunnallisia päiväkoteja, kahdessa yksityisessä päiväkodissa, vuoropäiväkodissa ja kouluissa. Päiväkodissa esiopetusta toteutetaan joko esiopetusryhmässä tai ryhmässä, jossa on eri-ikäisiä lapsia. Koulussa esiopetus tapahtuu omassa ryhmässä. Esiopetus perustuu valtakunnallisiin esiopetuksen perusteisiin sekä Kangasalan esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Jos esiopetusikäisellä lapsella on myös esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarvetta, sitä haetaan esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti ja sen tehtävä on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana. Esiopetusta kehitetään inkluusion periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä.

Ennen oppivelvollisuuden alkua lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään Kangasalla esiopetuksen järjestämispaikoiksi vuosittain hyväksyttävissä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen työ- ja loma-aikoja. Huoltajat vastaavat lapsen säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen.

Neljän tunnin esiopetus on maksutonta ja sen aikana tarjotaan lämmin ateria.

Esiopetus perustuu valtakunnallisiin esiopetuksen perusteisiin sekä Kangasalan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

Esiopetuksessa tuetaan ja edistetään lapsen yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä ja kasvua. Lasta ohjataan toimimaan vastuuntuntoisesti ja samalla huomioimaan se, miten hänen toimintansa vaikuttaa häneen itseensä ja ympäristöönsä. Yhteistyössä eri osapuolien kanssa rakennetaan pohjaa elinikäiselle oppimiselle, jossa korostuu oppimaan oppimisen, elämänhallinnan ja yhteistoiminnallisuuden taidot.

Esiopetuksessa tarjotaan tarvittaessa kasvun ja oppimisen tukea sekä oppilashuollon palveluita.

 

Poissaolojen anominen esiopetuksesta

Oppilaan tulee osallistua tässä perusopetuslaissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Peruskouluasetuksen mukaan oppilaalla on mahdollisuus erityisestä syystä saada tilapäinen vapautus koulunkäynnistä (esiopetuksesta). Esiopettaja voi myöntää 1-5 esiopetuspäivän poissaolon ja yli 5 esiopetuspäivää kestävän poissaolon esiopetusyksikönjohtaja.