Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsella on oikeus saada riittävää tukea ja ohjausta oppimiseensa heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä pedagogisin ja erilaisin joustavin järjestelyin. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.
Mikäli lapsi tarvitsee tukea tehostetusti, laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma.
Jos lapsi tarvitsee erityistä tukea, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tehostetun tuen oppimissuunnitelma ja HOJKS ovat pedagogisia asiakirjoja, joissa määritellään tavoitteet, pedagogiset järjestelyt ja tarvittavat tukitoimet.

Joskus huoli ei liity oppimiseen, vaan lapsen tai perheen hyvinvointiin. Jos huoli lapsen tai perheen hyvinvoinnista herää, asia otetaan puheeksi huoltajien kanssa mahdollisimman pian. Tässä voidaan käyttää apuna Kangasalan Perheesi parhaaksi – toimintamallia. Aloite tuen tarpeen arvioinnista voi tulla myös huoltajilta. Lisäksi varhaiskasvatuksen perhekoordinaattori voi olla tarvittaessa perheen tukena.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Lapsella on oikeus saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Jos lapsellasi on tuen tarvetta, kerro siitä lapsesi esiopetuksen opettajalle. Voit ottaa yhteyttä myös esiopetusyksikön erityisopettajaan. Tarvittaessa järjestetään keskustelutilaisuus, jossa yhteistyössä huoltajan kanssa kootaan lapsen tuen tarpeet sekä suunnitellaan tukimuodot.

 

Yleinen tuki

Jokaisen lapsen oikeus on saada laadukasta opetusta sekä mahdollisuus saada tukea ja ohjausta oppimiseen kaikkina työpäivinä. Esiopetuksessa tulee ottaa huomioon kaikkien lastenedellytykset ja tarpeet. Opettajalla on vastuu esiopetusryhmän ja sen jokaisen lapsen erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista.

Koulu voi käyttää ensisijaisesti tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta tai ohjaajan työpanosta keinoina vastata opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin. Sen lisäksi voidaan käyttää myös oppimissuunnitelmaa. Yleistä tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon.

 

Tehostettu tuki

Lapsella, joka tarvitsee oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä.

Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä lasta varten kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia esiopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta.

 

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä kaikista muista perusopetuksen tukimuodoista.

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava lasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen erityisen tuen päätös, jota tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle  vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä.

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi lapselle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä lapsen erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Lapsen opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti lapsen yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. HOJKS on lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista.