Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Alle 65-vuotiaden omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tukeen kuuluu  omaishoitajalle maksettava palkkio, vapaapäivät ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja edellytykset määritellään laissa ja kaupungin toimintaohjeessa. Palvelun laajuuden määrittelee kaupunki ja tukea voidaan myöntää  talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Tuen tavoitteena on mahdollistaa ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti sitovaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevan henkilön asuminen omassa kodissaan. Tukea myönnetään hoidettavan toimintakyvyn ja hoidollisuuden arvioinnin perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon perheen tavanomaiset sisäiset vastuut, kuten puolisoiden tavanomainen toistensa auttaminen ja tavanomainen huolenpito lapsesta sekä hoitajan ja hoidettavan vuorovaikutussuhde.

Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Kangasala järjestää omaishoidon vapaat joko omassa yksikössä, ostopalveluna, palvelusetelillä tai perhehoitona.

Omaishoidon tuen hakeminen ja myöntämisperusteet
Hakemuksen liite: ajantasainen C-lausunto (alle 6 kk)

 

Koronavirustaudin COVID-19 ohjeistus omaishoitajille