Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Omaishoidon tukea voi hakea ympäri vuoden. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemukset käsitellään vammaispalveluissa. Toimintakyky arvioidaan selvittämällä avuntarve kotikäynnillä, tarvittaessa hakemukset käsitellään vammaispalvelun tiimissä.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen hakemuslomake liitteineen toimitetaan Kangasalan vammaispalvelutoimistoon osoitteeseen:

Kangasalan kaupunki
Vammaispalvelut
PL 50
36201 Kangasala

Omaishoidon tuen hakeminen ja myöntämisperusteet