Laatukriteerit

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on laatinut yksilöllisen tuen laatukriteerit erityisesti asumista tukeville palveluille. Laatukriteereiden lähtökohta on, että palveluiden tulee vastata henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän.

Kangasalan kaupungin kehitysvammahuollon työntekijät ja asiakkaat ovat yhdessä työstäneet parin vuoden ajan näitä laatukriteereitä oman näköisikseen. Laatukriteerit kattavat sekä asumisen että päiväaikaisen toiminnan palveluita Kangasalan kaupungin kehitysvammahuollossa.

Laadukkaisiin palveluihin ja tukeen kuuluu yksilölliset palvelut, tuettu päätöksenteko, kunnioittava kohtelu, lainmukaiset palvelut, ihmisoikeuksien turvaaminen sekä osallisuus lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Yksilölliset palvelut

Palvelut vastaavat kehitysvammaisen henkilön yksilöllisiä tarpeita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palveluissa otetaan huomioon henkilön elämäntyyli ja -tapa. Kehitysvammainen henkilö on mukana omien palvelujensa suunnittelussa ja asioitaan koskevassa päätöksenteossa ja hänellä on mahdollisuus valita erilaisista vaihtoehdoista. Hyödynnetään yksilökeskeistä suunnittelua, jossa korostetaan henkilön vahvuuksia ja voimavaroja.
Yksilölliset palvelut

Tuettu päätöksenteko

Kehitysvammainen henkilö päättää omista asioistaan ja saa siihen tukea. Osallistuminen päätöksentekoon edellyttää, että henkilö saa tietoa eri palveluista, niiden sisällöistä ja tavoitteista itselleen ymmärrettävällä tavalla (selkokielellä, kuvakommunikaatiolla, tulkkipalveluna jne). Tärkeää on tarjota vaihtoehtoja, joista on mahdollista tehdä valintoja. Tarjolla tulee olla myös tietoa valintojen seurauksista ja mahdollisista riskeistä sekä vastuun ottamisesta.
Tuettu päätöksenteko

Kunnioittava kohtelu

Kehitysvammahuollon kulttuuri tukee asiakasta arvostavaa ja kunnioittavaa kohtaamista. Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä kunnioitetaan kaikissa tilanteissa. Palvelujen laatua on tärkeä arvioida henkilön hyvinvoinnin ja elämänlaadun näkökulmista.
Kunnioittava kohtelu

Lainmukaiset palvelut ja ihmisoikeuksien turvaaminen

Perustuslaissa säädetyt perusoikeudet ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen edellytykset toteutuvat arjessa riittävien, kehitysvammaisen henkilön omia valintoja kunnioittavien palvelujen kautta.  Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja ihmisarvon kunnioitukseen sekä turvallisuuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Jokaisella on oikeus valita oma asuinpaikkansa, liikkua vapaasti kotona ja lähiympäristössä sekä saada riittävä toimeentulo. Oikeus hyvään palveluun ja kohteluun toteutetaan sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesti. Kehitysvammainen henkilö on osallisena palveluidensa suunnittelussa omine toivomuksineen ja mielipiteineen ja tarpeet kirjataan palvelusuunnitelmaan. Kehitysvammahuollon palvelut siis edistävät kehitysvammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Lainmukaiset palvelut

Osallisuus lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa

Kehitysvammainen henkilö saa tukea ja palveluita, jotka tarjoavat hänelle mahdollisuuden osallistua ja toimia yhteisössään ja käyttää muiden kuntalaisten tavoin yleisiä palveluja. Palvelujen sekä yleisten tilojen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia. Asiointiin, vapaa-aikaan, harrastuksiin, yhteiskunnallisen toimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen on tarjolla yksilöllistä tukea. Palvelujen järjestämisessä mahdollistetaan kehitysvammaisen henkilön oikeus myös mielekkääseen työhön tai päiväaikaiseen toimintaan.
Osallisuus lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa

 

Lähde: Yksilöllisen tuen laatukriteerit, Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, 2011