Kaupunginsairaala

Kaupunginsairaalassa sijaitsee yksi 60-paikkainen sairaalaosasto jonka sisällä toimii tiimit 1 (kuntoutus), 2 (akuutti) ja 3 (akuutti/palliatiivinen). Osastolle saapuu potilaita erikoissairaanhoidosta, päivystyksestä tai oma-asemien kautta. Sairaalaosaston toiminnasta vastaavat osastonlääkärit ja osaston hoitajat.

Osasto tarjoaa geriatrijohtoista sairaalapalvelua potilasryhmille, jotka muodostuvat:
•lyhytaikaispotilaista (mm. tutkimus-, kuntoutus- ja jatkohoitopotilaat)
•päivystyspotilaista
•pitkäaikaispotilaista (osa potilaista odottaa paikan vapautumista hoivapalveluiden piiristä)
•hoitoa saattohoitopotilaille

Hyvä hoito on yhteistyötä

Hoidon keskeinen periaate on omatoimisuuden tukeminen ja toimintakyvyn säilyttäminen ja palauttaminen. Potilasta kannustetaan, tuetaan ja autetaan suorittamaan päivittäiset toiminnot mahdollisimman omatoimisesti. Erittäin tärkeänä kuntoutumisessa on yhteistyö omaisten kanssa. Potilaan hoito toteutetaan yksilövastuisena hoitotyönä. Jokaiselle potilaalle on arkipäivisin aamuvuoroihin nimetty vastuuhoitaja joka on perehtynyt potilaan hoidon suunnitteluun, on mukana lääkärinkierroilla ja toimii hyvänä yhteistyökumppanina myös omaisten kanssa.
Ilta-ja viikonloppuvuoroissa ei ole yhtä nimettyä vastuuhoitajaa, vaan hoitajamitoituksen ollessa pienempi huolehtivat hoitajat yhteisesti kaikista.

Vierailuaika osastoilla on joka päivä klo 13-19. Vierailuaika voidaan sopia tarvittaessa myös muuksi ajaksi.

Hoidon laadun ja jatkuvuuden turvaa monipuolinen ammattilaisten joukko. Potilaan apuna työskentelee, hoitavan lääkärin hoitolinjausten mukaisesti, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Tiivistä yhteistyötä tehdään fysioterapeutin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, sosiaalityöntekijän, ravitsemusterapeutin, diabeteshoitajan, vuodeosaston kotiutushoitajan sekä kotihoidon kanssa.

Kotisairaala

Kotisairaala on lyhytaikaista, tiettyyn yksittäiseen hoitoon keskittyvää sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai muussa senhetkisessä asuinpaikassa kuten palvelutalossa tai hoitokodissa. Yleisin toteutettava hoito on suonensisäinen lääkehoito. Kotisairaalajakso korvaa sairaalan osastohoitojakson tai lyhentää sitä tukemalla potilaan varhaista kotiutumista. Kotisairaalaan tullaan sairaalaosaston lääkärin lähetteellä, josta ilmenee potilaan hoitosuunnitelma.

Osastohoidon jälkeen?

Potilaan ollessa osastolla on erittäin tärkeätä selvittää kotihoidon tai muun ulkopuolisen avun tarve hyvissä ajoin. Omaisen kannustus potilaan selviytymisessä osastohoidon jälkeen on ratkaisevan tärkeä koko hoitoketjun onnistumisen kannalta. Osastoilla pidetään tarpeen vaatiessa hoitoneuvottelu, jossa potilas ja hänen omaisensa, sekä potilaan hoitoon osallistuvat ammattihenkilöt pohtivat potilaan tulevaisuuteen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja.

 

Esite kotisairaalan asiakkaalle

Tietoa saattohoito- ja lupapaikkapotilaalle

Ohje vierailuajoista

Hoitotarvikejakelu