Sote-keskukset ja tiedolla johtaminen

RAI-järjestelmän välineet ja mittarit ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa

 

Palvelutarpeen selvittäminen on lakisääteistä. Tuen ja palveluiden tarpeen monipuolinen, moniammatillinen, luotettava ja vertailukelpoinen arviointi tehdään silloin, kun iäkäs henkilö ei selviä arjestaan ilman toisen ihmisen apua tai tällainen tilanne on odotettavissa. Palvelutarpeen arviointi sisältää iäkkään henkilön oman näkemyksen ja eri ammattiryhmien kannanotot. Omaiset tai läheiset voivat iäkkään salliessa osallistua palvelutarpeen selvittämiseen, kun se on tiedonsaannin kannalta tarpeellista.

 

Palvelutarpeen selvittämisessä käytetään RAI-järjestelmän välineitä ja mittareita. Uudet ja nykyaikaiset RAI välineet ovat interRAI HC ja interRAI LTCF. Inter-alkuliitteellä korostetaan kansainvälisyyttä eli samat kysymykset ovat käytössä maailmalla.

Pirkanmaalla on kotihoidossa käytössä interRAI HC (04/2021 alkaen) ja ympärivuorokautisessa hoivassa interRAI LTCF (otetaan käyttöön 10/2021).

RAI-arviointivälineistön käyttöperiaatteiden mukaan säännöllistä palvelua saavan henkilön kokonaisarviointi tehdään aina hoidon tai palvelun alkaessa ja sen jälkeen vähintään puolivuosittain. Henkilön tilanteen oleellisesti muuttuessa tulee kuitenkin tehdä uusi arviointi, vaikka edellisestä arvioinnista olisi vähemmän kuin puoli vuotta. Oleellista on, että arvioiva ammattihenkilö tuntee asiakkaan ja tämän toimintakyvyn, on suorittanut RAI-arvioinnin käyttöön perehdyttävän koulutuksen sekä noudattaa yksikössä sovittua käytäntöä arvioinnin tekemiseen.

 

PirSOTE -hankkeen (työpaketti 12) yhtenä tavoitteena on InterRAI-mittariston käyttöönoton laajentaminen uusiin sote toiminnanosa-alueisiin ja hyödynnettävyyden vahvistaminen johtamisessa.

Pirkanmaalle luodaan yhteinen RAI-arviointivälineistön käyttöön perustuva toimintakykyarvioinnin käytäntö. Tavoitteena on tehdä Pirkanmaasta Suomen paras RAIta hyödyntävä maakunta.

RAI-arviointi tuottaa asiakkaan toimintakyvystä vertailukelpoista tietoa, jonka perusteella voidaan määritellä asiakkaalle hänen yksilöllistä palvelutarvettaan vastaava palvelu.

Asiakkaat saavat palvelut samoilla periaatteilla (tasapuolinen kohtelu ja yhdenvertaisuus) koko Pirkanmaan alueella. Arvioinnista saadun tiedon avulla pystytään havaitsemaan henkilön omat voimavarat ja toimintakyvyn vajeet sekä hoidon ja palvelujen tarve.  Hoidon ja palvelun laatu paranee.

Tärkein tavoite on saada RAI:sta käytännön työkalu, joka oikeasti tuo esiin asiakkaan toimintakyvyn ja sen avulla saadaan yhdessä asiakkaan kanssa määriteltyä hänen tarpeisiinsa vastaavan oikean palvelun. Toiveena on myös se, että työntekijään liittyvät virheet olisi minimoitu niin, ettei mittarin tulos olisi riippuvainen sen kirjaajasta.

 

RAI:n tavoitteet
Laaja-alainen, tasapuolinen asiakkaan palvelutarpeen arviointi
Ajantasaiset, luotettavat ja oikein tehdyt RAI-arvioinnit
RAI-arvioinnin hyödyntäminen hoidon suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa, laadun seurannassa, vertailukehittämisessä ja johtamisessa
Palveluiden ja resurssien oikea kohdentaminen