Sote-uudistus

Sote-uudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella:

 

Sote-uudistuksessa perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhönNäin palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.  

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Tarkoituksena on parantaa palvelujen saatavuutta sekä yhteensovittaa niitä vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita.  

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla on viisi kansallista hyötytavoitetta: 
  1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 
  2. Painotuksen siirtäminen ennaltaehkäisyyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen  
  3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  
  4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen  
  5. Kustannusten nousun hillitseminen  

 

Ohjelma ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelun kanssa. 

 

Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke (PirSOTE) 

 

Pirkanmaan hankekokonaisuus on osa valtakunnallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa. Pirkanmaalla käynnissä oleva hanke on nimeltään Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE), jota hallinnoi Pirkanmaan liitto. 

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alue on mukana PirSOTE -hankkeessa yhdessä Pirkanmaan liiton, muiden Pirkanmaan kuntien, Taysin perusterveydenhuollon yksikön (PETE) sekä sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos) kanssa.  

Hankkeen myötä nykyisten terveyskeskusten tilalle tulee laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus (sote-keskus), jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. 

 

PirSOTE -hanke jakautuu viiteen toiminnalliseen osa-alueeseen eli hankesalkkuun: 
  1. Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan ja kuntoutuksen kehittäminen 
  2. Sosiaalihuollon palvelujen syvempi integraatio osaksi sote-keskuksia 
  3. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut (perhekeskus) osaksi sote-keskuksia 
  4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallien uudistaminen 
  5. Peruspalveluiden digitalisaatio 

 

Tulevaisuuden sote-keskusta toteutetaan vaiheittain uudistuksen kehittäjätiimien toimesta. Valtionavustukset mahdollistavat ja tukevat kehittämistä ja valmistelua alueellisella tasolla. 

Kukin osa-alue sisältää erilaisia työpaketteja ja toimenpiteitä, joiden avulla hanketta viedään Kangasala-Pälkäneen yhteistoiminta-alueella eteenpäin tavoitteita kohti. Monet työpaketeista liittyvät toisiinsa, ja niitä edistetään yhteisesti eri alojen ammattilaisten kanssa.

Tulemme jatkossa viestimään näillä sivuilla kehittämistyön etenemisestä työpakettien mukaisesti. 

Tavoitteena on, että asiakkaalle kehittämistyö näkyisi perustason sote-palveluiden laadun, yhteentoimivuuden, saavutettavuuden ja tehokkuuden parantumisena. 

 

Kohti maakunnallista sotea Pirkanmaalla (KOMAS) 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta tukee Kohti maakunnallista sotea -hanke (KOMAS). Hankkeen tarkoituksena on tukea ja edistää hyvinvointialueiden rakentamista, ja se nivoutuu tiiviisti osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Myös KOMAS -hanketta toteutetaan monialaisten kehittäjätiimien toimesta vaiheittain, ja sen valmistelu mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella.  

KOMAS-hankekokonaisuudessa keskeisenä tehtävänä on muun muassa toimintatapojen yhtenäistäminen ja uudistaminen digitaalisten välineiden avulla. Tarkoituksena on edistää asiakkaiden digitaalista asiointia ja yhdenmukaistaa Pirkanmaan maakunnan alueella käytettävien potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttöä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi Omaolo-palvelun laajentamista ja sosiaalipalvelujen Kantaan liittymistä.

 

Lisätietoa  

Pirkanmaan sote-uudistus  

Soteuudistus.fi 

Sote-uudistus ja Kuntaliitto  

THL Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus