Lastenvalvojan palvelut


Kangasala

Lastenvalvoja Liina Korko
Ajanvaraus ja yhteydenotot ti-to klo 10 – 11 puh. 050 372 3201
Lastenvalvoja Mirva Mäkelä
Ajanvaraus ja yhteydenotot pe klo 10 – 11 puh. 040 775 7026

lastenvalvoja@kangasala.fi

Sähköpostitse otetaan vastaan vain ajanvarauspyyntöjä. Ottaessasi yhteyttä ilmoita lapsen nimi, jota asia koskee.


Pälkäne

Lastenvalvoja Mirva Mäkelä
Yhteydenotot ma – ti klo 10 – 11
puh. 040 775 7026

Postit
Pälkäneen lastenvalvojalle osoitetut postit osoitteella:
Kangasalan kaupunki, Lastenvalvoja Mirva Mäkelä
PL 50
36201 Kangasala

 

Lastenvalvojan tehtäviä ovat:

  • isyyden selvittäminen
  • lapsen elatussopimukset
  • lapsen huolto- ja tapaamissopimukset

Isyyden tai tunnustaminen neuvolassa ja lastenvalvojan luona

Vuoden 2016 alusta lähtien isyyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää. Joka kolmas lapsi syntyy nykyään avoliittoperheeseen, jossa lapsen isyys on selvä. Tällöin isyyden tunnustaminen voidaan tehdä jo äitiysneuvolassa, eikä erillistä käyntiä lastenvalvojan luokse enää tarvita. Isyys tunnustetaan henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle siinä neuvolassa, jossa äiti on asioinut. Tulevan lapsen isän ja äidin tulee olla tunnustuksessa läsnä ja antaa suostumuksensa tunnustukseen.

Tunnustamistilaisuudessa tulevalla isällä ja äidillä tulee olla soveltuva henkilöllisyystodistus mukana ja heille kerrotaan tunnustamiseen liittyvät oikeusvaikutukset. Jos vanhemmuus on tunnustettu ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja synnyttäneen äidin kanssa yhteisesti, kun vanhemmuus on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa. Muista lapsen asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvistä asioista sovitaan edelleen vain lastenvalvojan luona.

Neuvolasta isyysasian käsittely siirtyy lastenvalvojalle ja edelleen digi- ja väestövirastoon vahvistusta varten. Ennakolta tehty isyyden tunnustaminen on mahdollista perua 30 vuorokautta lapsen syntymän jälkeen, ilmoittamalla asiasta esim. sähköpostilla tai puhelimitse lastenvalvojalle. Mikäli tunnustusta ei peruta, lastenvalvoja käsittelee isyysasian ja lähettää asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon, joka vahvistaa lapsen isyyden ja lähettää vahvistetun tunnustuksen postitse vanhemmille.

Mikäli lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä ole tunnustettu ennen lapsen syntymää neuvolassa, selvitetään isyys lastenvalvojan luona. Tarvittaessa laaditaan sopimus lapsen yhteishuollosta. Lastenvalvoja toimittaa selvityksen Digi- ja väestötietovirastoon, joka vahvistaa lapsen isyyden. Tämän jälkeen lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen ja lähettää sen postitse vanhemmille.

Elatussopimukset

Jos lapsi ei asu vanhempansa luona esim. vanhempien erottua tai lapsen synnyttyä avioliiton ulkopuolella, voidaan lapselle vahvistaa elatusapumaksu joko elatussopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Molemmat vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta oman kykynsä mukaan. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselleen elatusapua.

Elatussopimus tehdään kirjallisesti lastenvalvojan luona. Sopimus on rinnastettavissa käräjäoikeuden antamaan elatuspäätökseen. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen elatusavunmäärästä, lapsen vanhempi tai muu edustaja voi viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Elatusavun suuruus riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja kummankin vanhemman maksukyvystä. Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä laatineet ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohjeet sisältävät mallin elatusapulaskelmasta.

Vahvistettua elatusapumaksua voidaan myöhemmin muuttaa, jos lapsen tai vanhempien olosuhteet muuttuvat ratkaisevasti.

Vanhemman velvollisuus maksaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämänkin jälkeen vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista mikäli se katsotaan kohtuulliseksi.

Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusapumaksujaan, voidaan ne periä häneltä vapaaehtoisesti tai ulosotolla. Lapselle voidaan maksaa elatustukea jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen, elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi puutteellisen elatuskyvyn vuoksi tai jos avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Elatustukea haetaan Kelasta, joka perii saatavat elatusvelvolliselta.

Elatusavun indeksikorotus

Elatusapumaksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korotusmerkintöjä elatussopimuksiin ja tuomioistuimen päätöksiin voidaan tehdä sosiaalikeskuksessa. Alkuperäinen elatussopimus tai tuomioistuimen päätös tulee toimittaa sosiaali- ja terveyskeskukseen.
Osoite Kangasalan kaupunki, sosiaalikeskus, PL 50 36201 Kangasala.

1.4.2009 voimaan tulleen lain mukaan elatusapujen ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta:

Vuonna 2020 korotusprosentti on 0,77 %
1.1.2021 korotus on 0,20 %

 

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi