Lastenvalvojan palvelut

Kangasala
Lastenvalvoja (vs.) Jaana Tiira
Ajanvaraus ja yhteydenotot ma -to klo 12 – 13
puh. 050 372 3201
jaana.tiira@kangasala.fi

 

 

Pälkäne
Lastenvalvoja Pirjo Mattila
Ajanvaraus ja yhteydenotot ma – ti klo 12 – 12.30
puh. 040 775 7026

 

Lastenvalvojan tehtäviä ovat:

  • isyyden selvittäminen
  • lapsen elatussopimukset
  • lapsen huolto- ja tapaamissopimukset

Jos lapsen vanhemmat eivät ole naimisissa lapsen syntyessä, lapsen isyys tunnustetaan lastenvalvojan luona. Isyyden tunnustamista edeltää isyysselvityksen tekeminen, jonka tarkoituksena on varmistua miehen biologisesta isyydestä. Isyystunnustuksen hyväksyy maistraatti.

Avio- ja avoeron yhteydessä vanhemmat voivat laatia lastenvalvojan luona kirjallisen sopimuksen lapsen elatuksesta, huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta.

Jos vanhemmat eivät pysty yhdessä sopimaan lapsen huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta lastenvalvojan luona, he voivat hakea asialle käräjäoikeuden ratkaisun.

Isyyden tunnustaminen neuvolassa ja lastenvalvojan luona

Vuoden 2016 alusta lähtien isyyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää. Joka kolmas lapsi syntyy nykyään avoliittoperheeseen, jossa lapsen isyys on selvä. Tällöin isyyden tunnustaminen voidaan tehdä jo äitiysneuvolassa, eikä erillistä käyntiä lastenvalvojan luokse enää tarvita. Isyys tunnustetaan henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle siinä neuvolassa, jossa äiti on asioinut. Tulevan lapsen isän ja äidin tulee olla tunnustuksessa läsnä ja antaa suostumuksensa tunnustukseen.

Tunnustamistilaisuudessa tulevalla isällä ja äidillä tulee olla soveltuva henkilöllisyystodistus mukana ja heille kerrotaan tunnustamiseen liittyvät oikeusvaikutukset. Myös sopimus tulevan lapsen yhteishuollosta voidaan allekirjoittaa neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä. Muista lapsen asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvistä asioista sovitaan edelleen vain lastenvalvojan luona.

Neuvolasta isyysasian käsittely siirtyy lastenvalvojalle ja edelleen maistraattiin vahvistusta varten. Ennakolta tehty isyyden tunnustaminen on mahdollista perua 30 vuorokautta lapsen syntymän jälkeen, ilmoittamalla asiasta esim. sähköpostilla tai puhelimitse lastenvalvojalle. Mikäli tunnustusta ei peruta, lastenvalvoja käsittelee isyysasian ja lähettää asiakirjat maistraattiin, joka vahvistaa lapsen isyyden ja lähettää vahvistetun tunnustuksen postitse vanhemmille. Tämän jälkeen lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen ja lähettää sen postitse vanhemmille.

Laki lapsen elatuksesta

Elatussopimukset

Jos lapsi ei asu vanhempansa luona esim. vanhempien erottua tai lapsen synnyttyä avioliiton ulkopuolella, voidaan lapselle vahvistaa elatusapumaksu joko elatussopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Molemmat vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta oman kykynsä mukaan. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselleen elatusapua.

Elatussopimus tehdään kirjallisesti lastenvalvojan luona. Sopimus on rinnastettavissa käräjäoikeuden antamaan elatuspäätökseen. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen elatusavunmäärästä, lapsen vanhempi tai muu edustaja voi viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Elatusavun suuruus riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja kummankin vanhemman maksukyvystä. Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä laatineet ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohjeet sisältävät mallin elatusapulaskelmasta.

Kangasalan perusturvalautakunta on 2007 päättänyt, että Kangasalla sovelletaan em. ohjetta elatusavun suuruuden laskemisessa.

Vahvistettua elatusapumaksua voidaan myöhemmin muuttaa, jos lapsen tai vanhempien olosuhteet muuttuvat ratkaisevasti.

Vanhemman velvollisuus maksaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämänkin jälkeen vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista mikäli se katsotaan kohtuulliseksi.

Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusapumaksujaan, voidaan ne periä häneltä vapaaehtoisesti tai ulosotolla. Lapselle voidaan maksaa elatustukea jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen, elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi puutteellisen elatuskyvyn vuoksi tai jos avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu. Elatustukea haetaan Kelasta, joka perii saatavat elatusvelvolliselta.

Elatusavun indeksikorotus

Elatusapumaksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korotusmerkintöjä elatussopimuksiin ja tuomioistuimen päätöksiin voidaan tehdä sosiaalikeskuksessa. Alkuperäinen elatussopimus tai tuomioistuimen päätös tulee toimittaa sosiaali- ja terveyskeskukseen.
Osoite Kangasalan kunta, sosiaali- ja terveyskeskus, PL 50 36201 Kangasala.
Uuden 1.4.2009 voimaan tulleen lain perusteella elatusavut- ja tuet tarkistetaan vuosittain:

1.1.2010 korotusprosentti on 2,3 %
1.1.2011 korotusprosentti on 2,38 %
1.1.2012 korotusprosentti on 3,57 %
1.1.2013 korotusprosentti on 2,63 %
1.1.2014 korotusprosentti on 1,17 %
1.1.2015 korotusprosentti on 1,00 %
1.1.2016 indeksitarkistus on -0,26 %
1.1.2017 korotusprosentti on 0,47 %
1.1.2018 korotusprosentti on 0,57 %

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi