Lastensuojelu

Lastensuojelun lähtökohta on aina lapsen etu, joka on laissa määritelty. Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä huoltajien tukeminen lasten kasvattamisessa. Ensisijaisesti tavoitteena on tukea apua tarvitsevia perheitä niin, että lapsi tai nuori voi asua ja kasvaa omassa kodissaan.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen tai pyynnön lapsen tai nuoren avun tarpeen selvittämiseen lastensuojeluilmoituksella. Lastensuojeluilmoitus ei tarkoita, että lastensuojelun asiakkuus alkaa automaattisesti, vaan ilmoituksen perusteella tehdään arvio, jossa pohditaan mitä apua ja palveluja perhe mahdollisesti tarvitsee. Yhteydenottajana voi olla lapsi tai nuori itse, hänen huoltajansa tai läheisensä, tai kuka tahansa muu, joka on huolissaan lapsen tai nuoren hyvinvoinnista. Lisäksi tietyillä ammattiryhmillä on lastensuojelulakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa lastensuojeluun, mikäli on herännyt huoli lapsesta tai nuoresta (Lastensuojelulaki 25§).

 

Lastensuojeluilmoitus

Kiireellisissä tilanteissa lastensuojeluilmoitus tulee tehdä välittömästi puhelimitse sosiaalipäivystykseen:

Arkisin klo 8-16 Kangasala/Pälkäne puh. 050 469 9724
muina aikoina Tampereen sosiaalipäivystys puh. 0500 625 990

Ilmoituksen voi tehdä myös tulostettavalla lomakkeella tai sähköisesti. Sähköisen ilmoituksen voi tehdä ainoastaan silloin, kun tiedät lapsen henkilötunnuksen.

 

Palvelutarpeen arviointi

Kun sosiaalitoimeen on otettu yhteyttä esimerkiksi lastensuojeluilmoituksella, arvioidaan lapsen ja perheen tilanne ja palveluiden tarve. Tämän arvioinnin tekevät lapsiperheiden sosiaalipalvelujen työntekijät yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa ja/tai huoltajiensa, sekä tarvittaessa muiden läheisten ja lapsen asioita hoitavien tahojen kanssa. Perheen kanssa arvioidaan lapsen ja perheen avun tarve. Läheskään kaikki yhteydenotot ja palvelutarpeen arviot eivät johda lastensuojeluasiakkuuteen, vaan apu voi löytyä myös muista palveluista, esimerkiksi kotipalvelusta Takatasku, tukiperhetoiminnasta tai vaikkapa päiväkodin tai koulun tarjoamasta tuesta.

Mikäli arvioinnissa päädytään lastensuojelun asiakkuuteen, lasta ja perhettä tuetaan aina ensisijaisesti lastensuojelun avohuollon tukitoimin. Lapselle tehdään sosiaalitoimessa yhdessä lapsen, hänen läheistensä ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa asiakassuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisin väliajoin. Lastensuojeluasiakkuus päättyy, mikäli todetaan, ettei lastensuojelunpalveluille ole enää tarvetta tai lapsen täyttäessä 18 vuotta.

 

Avohuollon tukitoimet

Lastensuojelutyöstä suurin osa tehdään avohuoltona yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa. Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja kasvuolosuhteita sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta vastaavien kasvatuskykyä ja mahdollisuuksia.

Avohuollon tukitoimina voidaan tehdä mm.

  • ohjausta ja neuvontaa lapsen ja perheen ongelmatilanteiden selvittämisessä
  • perheen taloudellista tukea, esimerkiksi lapsen harrastuksiin, opiskeluun ja muihin henkilökohtaisiin tarpeisiin
  • tiiviimpää ja käynneiltään tiheämpää perhetyötä
  • perhekuntoutusta
  • muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia
  • lapsi tai nuori voidaan myös tarvittaessa lyhyt- tai pitkäaikaisesti sijoittaa kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena perheen suostumuksella

 

Huostaanotto ja sijaishuolto

Jos avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tai lapsen edun mukaisia, Kangasalan sosiaali- ja terveyslautakunta voi viime sijassa ottaa lapsen tai nuoren huostaan. Huostaanotto tarkoittaa, että vastuu lapsen tai nuoren hoidosta ja kasvatuksesta siirtyy viranomaisille ja hänet sijoitetaan kodin ulkopuolelle joko sijaisperheeseen tai laitokseen. Huostaanotto on aina viimeinen vaihtoehto, jota ennen perhettä, perheen vuorovaikutusta ja kotiolosuhteita on yritetty tukea runsaasti muilla tavoilla, jotta huostaanotolta vältyttäisiin.

Mikäli muut tukitoimet eivät ole olleet riittäviä, lapsen tai nuoren huostaanottoon pyritään ensisijaisesti yhteisymmärryksessä lapsen ja perheen kanssa. Tällöin johtava sosiaalityöntekijä laatii viranomaispäätöksen huostaanotosta. Mikäli huoltaja tai yli 12-vuotias lapsi/nuori vastustaa huostaanottoa, asia päätetään Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Huostaanoton kestoa arvioidaan perheen kanssa säännöllisesti pidettävissä neuvotteluissa.

Lapsen/nuoren sijoittaminen sijaishuoltopaikkaan järjestetään yhdessä Tampereen sijaishuollon asiakasohjausyksikön Luotsin kanssa. Sijaishuoltopaikat hankitaan joko perhehoidosta tai laitoshuollosta lapsen tarpeen mukaan. Lapsen tai nuoren sosiaalityöntekijänä toimii edelleen Kangasalan kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijä.

 

Jälkihuolto

Huostaanotto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 18 vuotta. Mikäli lapsi tai nuori on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuna yhtäjaksoisesti yli puolen vuoden ajan, syntyy hänelle oikeus jälkihuollon palveluun. Jälkihuollolla tarkoitetaan lapsen tai nuoren kokonaisvaltaista sosiaalityön tukea itsenäistymiseen, kuten tukea opiskeluun, asumiseen ja talouden hallintaan. Tuki voi olla sekä ohjauksellista että taloudellista. Nuoren oikeus saada jälkihuollon palveluja päättyy nuoren täyttäessä 25 vuotta, tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut viimeksi lastensuojelun asiakkaana.

 

Kiireellinen sijoitus

Jos lapsi tai nuori on välittömässä vaarassa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti kodin ulkopuolelle lastensuojelulain 38 § mukaisesti. Kiireellisestä sijoituksesta päättää sosiaalityöntekijä ja päätös on voimassa enintään 30 vuorokautta. Mikäli tämä aika ei ole riittävä tilanteen ja tukitoimien selvittämiseksi, voidaan kiireellistä sijoitusta jatkaa vielä toisella 30 vrk:lla. Jatkopäätöksen tekee johtava sosiaalityöntekijä. Kiireellisissä sijoituksissa alle 12-vuotias lapsi sijoitetaan päivystysperheeseen ja yli 12-vuotias lapsi/nuori Tampereella sijaitseviin perhetukikeskuksiin.