Vanhuspalveluiden asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja peritään muun muassa terveydenhoidosta, sairaanhoidosta, laitoshoidosta, kotihoidosta, suun terveydenhuollosta ja päivätoiminnasta. Asiakasmaksut ovat joko kiinteitä tai asiakkaan tuloihin perustuvia ja pohjautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiin. Kiinteät maksut löydät oikealla olevasta liitteestä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

Asiakkaan tuloihin perustuvat maksut:

Säännöllinen kotihoito

Säännöllisestä kotihoidosta (palvelua vähintään kerran viikossa ja palvelu kestää tai on kestänyt 2 kuukautta) peritään maksupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaisesti kuukausimaksu.

Säännöllisen kotihoidon maksut perustuvat asiakkaan bruttotuloihin ja perhekokoon. Perhekokoa määriteltäessä huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

 

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, laitoshoito ja pitkäaikainen perhehoito

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon palvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy asiakkaan nettokuukausitulojen mukaan.

Maksu saa olla enintään 85 prosenttia nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset.

Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, voidaan maksu määritellä puolisoiden yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen mukaan. Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset.

Jos molemmat puolisot ovat samassa palvelussa, maksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista.

Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövara, joka on tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa vähintään 164 euroa kuukaudessa sekä laitoshoidossa vähintään 110 euroa kuukaudessa. Käyttövara on tarkoitettu asukkaan henkilökohtaisiin menoihin kuten lääke-, terveyden-, sairaanhoito-, hygienia- ja vaatemenoihin.

 

Lääkekustannusten vähentäminen pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa

Terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien sairausvakuutuslain nojalla korvattavien lääke- ym. kustannusten osalta vähennetään kulut aiheutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain lääkekulujen vuosiomavastuun suuruisena.

Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella. 

Muiden kuin lääkekattoon kuuluvien ns. ei-Kela korvattavien lääkkeiden, perusvoiteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden kustannukset voidaan huomioida siltä osin, kun lääkäri / terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeelliseksi.

Mikäli haet ei Kela-korvattavien lääkkeiden huomiointia maksupäätökselle tai voimassa olevan vähennyksen tarkistusta, täytä oheinen Hakemus

 

Vanhuspalveluiden asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Jos asiakkaan käytettävissä olevat varat eivät riitä välttämättömiin menoihin,
voidaan asiakasmaksusta myöntää hakemuksesta joko alennusta tai vapautus.
Asiakkaan maksuvaraa arvioidaan toimeentulotukinormistoa apuna käyttäen.

Asiakasmaksun alentamista voi hakea täyttämällä oheinen asiakasmaksun alennushakemus –lomake tai vaihtoehtoisesti vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on myös selvitys tuloista ja menoista.

Hakemus liitteineen palautetaan joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kangasala.fi tai

postitse osoitteeseen:
Kangasalan kaupunki / vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä
PL 50, 36201 Kangasala

Mikäli hakemus lähetetään sähköpostilla, pyydämme käyttämään salattua sähköpostia.

HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET
Mikäli hakijalla on puoliso, liitteet tarvitaan molemmilta

  • tiliotteet kaikista pankkitileistä (myös S-tilistä) viimeisen kolmen kuukauden ajalta
  • viimeisin veroilmoitus (erittelyosa oltava mukana varallisuuden selvittämiseksi)
  • apteekin antama yhteenveto lääkekuluista (kaikista, myös reseptivapaista lääkkeistä) mahdollisimman pitkältä ajalta, mieluiten viimeisen vuoden ajalta
  • kotivakuutus (vakuutuskirja, josta näkyy erät ja summat),
  • vuokrasopimus (tai vuokranmaksukuitti/lasku, jos vuokra on noussut)
  • sähkölasku (jos sähkö ei kuulu vuokraan)
  • muut säännölliset välttämättömät kulut (esim. fysioterapia, velkojen korot), joihin hakija haluaa vedota

Huomioitavaa on, että liitteiden puuttuminen viivästyttää käsittelyä.
Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa, mikäli taloudellinen tilanne muuttuu. Virheellisiin tietoihin perustunut päätös voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Päätös alennuksesta tai vapautuksesta tehdään yleensä hakemuskuukauden alusta alkaen. Päätös tehdään aina asiakkaan taloudellisen tilanteen ja yksilöllisen harkinnan perusteella.
Asiakasmaksun alentaminen tai siitä vapauttaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (Asiakasmaksulaki 11§).

Lisätietoja löytyy täältä OHJE