Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen on joko luvan- tai ilmoituksenvaraista.

 

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja/tai olennaista muuttamista.

Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt/tilat, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja.

Lupaa haetaan lomakkeella siltä Aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Kangasala-Pälkäne sote – yhteistoiminta-alueella toteutettavan toiminnan osalta yrittäjä toimittaa lupahakemuksensa Länsi-Suomen aluehallintovirastoon. Mikäli palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

 

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista, sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan (laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011).

Kunta käsittelee nämä ilmoitukset ja toimittaa ne edelleen alueensa aluehallintovirastoon rekisteröimistä varten. Kotipalvelut, joihin kuuluu pienimuotoisia terveydenhuollollisia toimenpiteitä, kuuluvat aluehallintoviraston rekisteröimiin palveluihin

Aluehallintoviraston yksityisten palvelunantajien rekisteriin ei kuitenkaan rekisteröidä kotipalvelujen tukipalveluja ja näihin rinnastettavia palveluja. Tällaisia palveluja ovat muun muassa ateriapalvelu, siivous, vaatehuolto, kauppa- ja muut asiointipalvelut, sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut ja turvapuhelin-palvelut sekä kuljetus- ja saattajapalvelu. Kunta pitää näistä palveluista omaa rekisteriään.

 

Arvonlisäverottomien yksityisten palveluiden hankkiminen

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan tulee olla rekisteröity joko Aluehallintoviraston tai kaupungin rekisteriin, jolloin se kuuluu kaupungin valvontavelvollisuuden piiriin. Arvonlisäverotonta palvelua on Verohallinnon ohjeen mukaan lasten päivähoito, lasten ja nuorten huolto, vanhusten huolto, kehitysvammaisten huolto, vammaisten palvelut ja tukitoimet sekä päihdehuolto ja muu tällainen toiminta.Arvonlisäverottomuuden edellytys on sosiaalihuollon tarve, eli asiakkaan toimintakyky on alentunut perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai vastaavan syyn perusteella ja hän tarvitsee apua päivittäisiin toimintoihin.

Seuraavien edellytysten tulee täyttyä:

  • Palveluntuottaja on tehnyt muiden kuin ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisesta ilmoituksen siihen kuntaan, jossa hän toimii. Ilmoitus täytyy tehdä myös kotipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta, esimerkiksi siivouspalveluista. Jos palvelun tuottaja toimii useissa kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä kaikkiin kuntiin. Ympärivuorokautisten sosiaalihuoltopalvelujen tuottamiseen vaaditaan sosiaaliviranomaisen lupa.
  • Palveluntuottaja on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Palveluntuottaja on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.
  • Palveluntuottajalla on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
  • Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma.