Palveluseteli

Palveluseteli on käytössä omaishoidon vapaiden järjestämisessä ja vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelusetelin käyttöönoton 10.5.2012 § 37 ja 7.6.2012 § 51.

Palvelusetelijärjestelmää säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilain tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kaupunkien, elinkeinotoiminnan ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Lailla ei muuteta kaupunkien velvoitteita järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lain 6 § 1 momentin mukaan asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kaupungin tulee ohjata hänet kaupungin muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Jos asiakas ei ole oikeustoimikelpoinen eikä hänellä ole laillista edustajaa, ei palvelusetelin käyttö ole mahdollista.

Palvelusetelin saamiseen ei ole subjektiivista oikeutta, mutta se tuo mahdollisuuden valita palveluntuottaja silloin kun on saanut päätöksen palvelusta.

 

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettuun palveluasumiseen myönnettävä palveluseteli on tulosidonnainen. Palvelusetelin asiakaskohtainen arvo riippuu asiakkaan nettotuloista, joihin lasketaan kaikki tulot. Omavastuuosuus palvelun hinnasta määräytyy asiakkaan tulojen mukaan, samalla tavalla kuin silloinkin, kun asiakas asuu kaupungin asumisyksikössä tai ostopalveluyksikössä.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttö on mahdollista kaikkiin tuloluokkiin kuuluville asiakkaille, jos valinta kohdistuu palveluntuottajiin, joiden vuorokausihinta on enintään setelin perushinnan suuruinen. Jos asiakas valitsee kalliimman palvelun, hänen oma maksuosuutensa kasvaa. Silloin hän joutuu harkitsemaan, onko hänellä taloudellisesti mahdollista valita haluamansa palveluntuottaja.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan vähintään vuosittain ja myös silloin, kun asiakkaan Kelan etuudet, kuten asumistuki tai hoitotuki tarkistetaan. Arvo on 110,00 euroa.

Omaishoitajien vapaan palveluseteli

  • Omaishoitajan pyynnöstä lakisääteinen vapaa voidaan järjestää antamalla jokaista vapaavuorokautta kohti palveluseteli  kotihoitoon, jolloin hoidettava on kotona.
  • Vanhusten omaishoidon tuen saajat voivat valita hoitajan vapaan järjestämiseen myös palvelusetelin, jonka arvo on enintään 117,00 euroa. Seteliä voi käyttää yksityiseen hoivapaikkaan, jotta hoitaja voi pitää vapaata.
  • Omaishoidon vapaan palvelusetelituottajiksi hyväksytään luvanvaraiset ja ilmoitukseen perustuvat yksityisen sosiaalipalvelun tai terveyspalveluntuottajat. Hyväksymispäätöksen tekee vanhustyön johtaja.
  • Palvelusetelin arvo on 117,00 euroa lakisääteisen vapaan vuorokautta kohti. Palveluntuottaja laskuttaa hoidettavalta asiakasmaksun, joka on lakisääteisen vapaan ajalta 11,40 euroa.