Asiakaspalaute ja muistutus

Sinun palautteellasi on merkitystä!

Asiakasta ja potilasta arvostava, turvallinen palvelu ja laadukas hoito sekä asiakkaan ja potilaan hyvä palvelukokemus ovat meille tärkeitä. Kehitämme toimintaa  ja palveluamme asiakas- ja potilaspalautteiden perusteella.

Suosittelemme muutamaa reittiä:

1) Haluat antaa meille yleisluontoista palautetta

Osallistu ja vaikuta sivujen anna palautetta -kuvakkeen kautta voit jättää meille kehittämisideoita. Näitä palautteita vastauksineen julkaistaan nettisivuillamme. Henkilö- tai terveystietoja ei suositella lähetettäväksi tätä kautta, eikä niitä käsitellä nettisivuillamme.

2) Kasvotusten tai puhelimitse

Haluamme vaikuttaa asioihin mahdollisimman nopeasti ja ennen kuin pulmatilanne pääsee mutkistumaan. Ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteyttä Sinua hoitaneisiin työntekijöihimme. Jos yhteydenotto hoitaneeseen henkilöön tuntuu vaikealta tai et saa häneltä tyydyttävää vastausta asiaan, voit olla yhteydessä yksikön esimieheen.

Sosiaalinen media on moninkertaistanut ihmisten antaman palautteen määrän, mutta palautteen kohteena oleva yksikkö saa tietää some-palautteesta monesti viimeisenä, jolloin on jo myöhäistä reagoida. Sosiaali- ja terveyskeskuksemme ammattilaisten toimintaa säätelee tiukka salassapitonormisto, emmekä voi lähteä kommentoimaan erilaisten keskustelufoorumien innostunutta keskustelua. Kerrothan palautteesi suoraan meille, näin asiakaspalaute ei lähde elämään pelkästään huhujen varassa.

3) Asiakasraati on mukana kehittämässä

Sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakasraati ottaa mielellään vastaan kehittämisideoita.
Voit osallistua ja lähettää raadille sähköpostia asiakasraati.sote@kangasala.fi tai osallistua keskusteluun ryhmän Facebook-sivustolla (Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasraati). Raatilaiset tuovat asiakasraadin kokouksiin sivustolla esiin nousseita kehittämisideoita. Huomaathan, että Facebook-sivusto on raadin jäsenten oma vapaamuotoinen keskustelupalsta, se ei ole kunnan perustama virallinen sivusto.

Muistutusmenettely terveyspalveluissa

Terveyspalveluissa tavoitteinamme ovat asiantunteva ja luotettava hoito sekä ystävällinen palvelu. Jos kuitenkin olet kokenut, että sinua tai potilaana ollutta läheistäsi on hoidettu tai kohdeltu epätyydyttävästi, voit tehdä asiasta muistutuksen.

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen terveyspalveluista tehdyn kirjallisen muistutuksen käsittelee virkavastuullinen esimies. Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisena tai mieluiten tulostettavalla lomakkeella muistutuslomake.

Lomakkeita on saatavissa myös terveysasemilta. Jos päädyt tekemään kirjallisen muistutuksen, pyydämme kirjoittamaan sen koneella tai selkeällä käsialalla.

 

Kirjallinen muistutus lähetetään osoitteeseen:

Johtava ylilääkäri
Kangasalan terveyskeskus
Herttualantie 28, 36200 Kangasala

Käyty kirjeenvaihto on täysin luottamuksellista ja se säilytetään erillään potilaskertomuksesta palveluyksikön johtajan arkistossa. Muistutuksen tekeminen ei mitenkään rajoita potilaan tarvitsemien tutkimusten tai hoidon saamista.

Muistutuksen tekemisessä Teitä opastaa tarvittaessa Sosiaali-ja potilasasiamies

Kirjallisen muistutuksen voi tehdä potilaslain perusteella

(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.2992/785).
Lain 10 §:n mukaan ”Terveyden- tai sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksiössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen teko ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa valvovalle viranomaiselle.

Potilaslain keskeinen ajatus on se, että potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa, ja että potilaalla ja häntä hoitavalla henkilökunnalla on luottamuksellinen hoitosuhde. Hoitoon tai kohteluun liittyvissä epätyydyttävissä tilanteissa potilas voi muistutuksella tuoda esiin oman näkemyksensä hoidon laadusta tai saamastaan kohtelusta.

Muistutusmenettely sosiaalipalveluissa

Sosiaalipalvelut pyrkivät tarjoamaan asiantuntevaa ja kuulevaa kohtaamista sekä käytännön apuja ja ratkaisuja kaikille asiakkailleen. Jos koet omasi tai läheisesi sosiaalihuollon laatuun tai kohteluun liittyvää tyytymättömyyttä, Sinulla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon johtavalla viranhaltijalle.

Kangasalan kaupungin sosiaalihuollon palveluista tehdyn kirjallisen muistutuksen käsittelee palvelualueen esimies. Muistutuksen voi tehdä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisella lomakkeella tai vapaamuotoisena. Myös suullinen muistutuskäsittely on mahdollista ja siihen varataan erikseen aika. Lomake on tulostettavissa sivun oikeassa reunassa olevasta linkistä (muistutuslomake). Lomakkeita on myös saatavilla sosiaalipalvelujen eri toimipisteistä.

Kirjallinen muistutus lähetetään osoitteeseen:

Sosiaalityön johtaja
Sosiaali- ja perhepalvelut
Urheilutie 15, 36200 Kangasala

Vanhustyön johtaja
Vanhuspalvelut
Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala

Käyty kirjeenvaihto on täysin luottamuksellista ja se säilytetään erillään sosiaalihuollon asiakaskertomuksesta palvelualueen esimiehen arkistossa. Muistutuksen tekeminen ei mitenkään rajoita asiakkaan tarvitsemien palvelujen saamista tai kohtelua.

Kirjallisen muistutuksen voi tehdä sosiaalihuollon asiakaslain perusteella

(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812).
Lain 23 §:n mukaan ” Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Toimintayksikön on tiedotettava asiakkailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Toimintayksikön johtajan tai johtavan viranhaltijan on kirjattava muistutus ja käsiteltävä se asianmukaisesti ja annettava siihen kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Vastaus on perusteltava.

Sosiaalihuollon asiakaslain keskeinen ajatus on se, että asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuolto ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä äidinkieli ja kulttuuriset taustat (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 4 §). Palveluun tai kohteluun liittyvissä epätyydyttävissä tilanteissa asiakas voi muistutuksella tuoda esiin oman näkemyksensä palvelun laadusta tai saamastaan kohtelusta.