Tiedote varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajille 17.3.2020


OHJEITA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA OLEVIEN LASTEN
HUOLTAJILLE

Valtioneuvosto on linjannut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen toiminnasta seuraavaa. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä
järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta
kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien
työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on
mahdollisuus.

Linjaus on herättänyt jonkin verran pohdintaa, mitä tämä tarkoittaa Kangasalla.
Varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköiden ja perhepäivähoidon esimiehet ja henkilöstö
keskustelevat huoltajien kanssa lasten mahdollisesta kotona olosta. Perheissä on kovin erilaisia
tilanteita ja meidän tavoitteemme on auttaa huoltajia ja lapsia selviytymään tässä tilanteessa
sekä samalla turvata palvelu sitä eniten tarvitseville. Lisäksi yritämme osaltamme ehkäistä
viruksen leviämistä.

Tällä hetkellä katsomme kriittisiksi työaloiksi sosiaali- ja terveystoimi, palo- ja pelastusala, poliisi,
rajavartiolaitos, tulli, puolustusvoimat, kaupan ja apteekin henkilöstö, vesi- ja viemärihuolto,
energiahuolto, sähköhuolto, jätehuolto, viestinnän ja tiedotusvälineiden edustajat,
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja opetuksen työntekijät sekä elintarviketeollisuuden ja
joukkoliikenteen työntekijät. Tämän lisäksi voi olla työaloja joita emme ole nyt osanneet
huomioida. Varhaiskasvatuspalvelun on tarkoitus myös tukea huoltajien työn tekemistä.

Seuraamme tällä viikolla yksiköissä olevien lasten määrää ja teemme tarvittaessa muutoksia
esim. yksiköiden toiminnan yhdistämisiä. Näistä muutoksista yksiköiden esimiehet ilmoittavat
teille, joita tämä mahdollinen muutos koskee. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan
keskeytystä on pidennetty 13.4.2020 asti.

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen olemme linjanneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
ajalle 18.3. – 13.4.2020 seuraavaa:
Jos lapsi on pois varhaiskasvatuspalveluista kyseisen ajanjakson aikana, poissaolopäivät
hyvitetään automaattisesti perheelle määritellystä kuukausimaksusta. Tätä ei tarvitse erikseen
anoa vaan poissaolot seurataan päiväkirjamerkinnöistä suoraan. Maaliskuun virikekerhomaksut
laskutetaan normaalisti. Huhtikuun virikekerhojen maksua ei peritä.

Opetushallitus tulee antamaan myöhemmin tänään vielä ohjeita linjauksesta ja mahdollisista
muutoksista tiedotamme lisää.

Toivotan voimia kaikille tähän poikkeukselliseen tilanteeseen

Anni Aalto-Ropo
varhaiskasvatuksen johtaja