Tiedote perheneuvolan palveluista


Perheneuvolan palvelukuvaus

Perheneuvolan toiminnasta säädetään sosiaalihuoltolain 14 §:ssä ja 26 §:ssä, jonka 2. momentissa perheneuvonnan palveluun on määritelty sisältyväksi ”lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea”. Perheneuvolassa palvelut toteutetaan monialaisesti lasten ja perheiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Perheneuvolan toiminnan lähtökohtana on huomioida ja arvioida lapsen hyvinvointia ja siihen olennaisesti liittyvien tekijöiden, kuten kasvuympäristön, vanhemmuuden ja perhesuhteiden sekä sosiaalisten taitojen, vaikutusta lapseen. Perheneuvolassa kartoitetaan aina erikseen lapsen tilannetta, mutta myös vanhemmuuteen liittyviä teemoja riippumatta siitä tehdäänkö lapsen diagnostista selvittelyä tai tuen tarpeen arviointia. Vuorovaikutuksen tukeminen ja avun tarjoaminen myös vanhemmille on tärkeä osa perheneuvolan toimintaa.

Lasten psykososiaalisista ongelmista suurin osa on onneksi lieviä tai keskivaikeita. Näissä tilanteissa matalan kynnyksen ohjaus ja tuki sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta, vanhemmuutta, lasta ja lapsen sosiaalista verkostoa tukevat toimet ovat yleensä tehokkaimpia ja riittäviä. Käytännössä Kangasala tarjoaa tätä tukea monissa yksiköissä niin päiväkodeissa, kouluissa, terveysasemilla, lasten- ja kouluneuvoloissa kuin perheneuvolassakin. Kun lapsen psykososiaaliset ongelmat ovat vaikeampia tai vaikeudet pitkittyvät, tarvitaan usein lastenpsykiatrian erityistutkimuksia. Jos kuitenkin kuormitustekijät liittyvät pääosin perheen toimintakykyyn, ovat vaikeissakin tilanteissa muut kuin lastenpsykiatriset palvelut etusijalla. Näitä voivat yksilöllisesti olla esimerkiksi aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut, lapsiperheiden perhetyö tai lastensuojelun sosiaalityö.

Perheneuvolan ensisijainen tehtävä ei ole asettaa lapselle diagnoosia, vaan perheneuvola toteuttaa sosiaalihuoltolain vaatimusta lasten kasvun ja kehityksen tukemisessa. Lastenpsykiatrin päätehtävä perheneuvolassa on vastata yksikön lääketieteellisestä tutkimuksesta ja hoidosta. Tarkkaa diagnostiikkaa tarvitaan, kun lapsen sairauden hoidoksi on aloitettava lääkitys sekä terapian järjestämistä ja tukihakemuksia varten. Lastenpsykiatriassa on tavallista, että diagnoosi tarkentuu ja muuttuu ajan saatossa. Sairaus voi myös parantua ja diagnoosikin silloin jäädä pois.

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen perheneuvolassa tavataan lapsia ja vanhempia yksilökäynneillä, ryhmäkäynneillä (verkostoneuvottelut) ja perhekäynneillä. Vuonna 2017 perheneuvolan käyntejä on ollut yhteensä 3 857 ja vuonna 2018 käyntejä on ollut 3 733. Vuonna 2018 perheneuvolassa on käynyt yhteensä 1 036 asiakasta.

Perheneuvolaan tulleet yhteydenotot ja lähetteet käsitellään ja arvioidaan viikoittain. Kiireellisissä tilanteissa aikavaraus perheneuvolaan pystytään antamaan 1-2 viikon sisällä. Ei-kiireellisissä tilanteissa sekä perheneuvojien että psykologien jonot ovat valitettavasti olleet jo pitkään noin kuusi kuukautta. Perheneuvolaan on palkattu kesäkuussa 2018 uusi perheneuvoja, tammikuussa 2019 perhetyöntekijä ja toukokuussa 2019 ylimääräinen psykologi.

Huolen herääminen ja avun pyytäminen lapsen tilanteessa

Lapsen tilanteesta heräävään huoleen tai haastavaan tilanteeseen on ensisijaisesti mahdollista hakea apua neuvolapalveluista tai kouluterveydenhuollosta.

Vanhemmilla on mahdollista myös hakea apua tekemällä shl:n 34§:n mukaisen hakemuksen lapsen ja/tai perheen tuen tarpeen arvioimiseksi Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijät tekevät kolmen kuukauden kuluessa yhdessä lapsen, perheen ja mahdollisesti myös lapsen ja perheen verkostojen tai hoitotahojen kanssa palvelutarpeen arvioinnin, jonka aikana arvioidaan perheen ja lapsen tilannetta kokonaisvaltaisesti.

Velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen muodostuu, kun lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, olosuhteet tai oma käyttäytyminen vaarantavat lapsen kehitystä. Lastensuojelun palvelut perustuvat lastensuojelulainsäädäntöön ja erilliselle palvelutarpeen arviolle. Lastensuojelun palvelut eivät oikeuta tai vaikuta perheneuvolan työskentelyyn.