Kuntoutus

Kuntoutuspalveluiden tavoitteena on edistää tai ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja osallistumismahdollisuuksia. Asiakas osallistuu aktiivisesti oman kuntoutumisensa suunnitteluun ja toteutumiseen.

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäistä toimintakyvyn alenemista. Toimintamme painottuu arviointiin, ohjaukseen ja neuvontaan sekä ryhmämuotoiseen terapeuttiseen harjoitteluun. Ensikäynnillä fysioterapeutti selvittää asiakkaan toimintakyvyn ja laatii yhdessä tämän kanssa fysioterapiasuunnitelman. Yksilövastaanottokäynnin hinta on 11,40 € 18 vuotta täyttäneeltä.

 

Kangasalla Keskusterveysasemalla

 • puhelinaika ma – pe klo 07.30 – 8.00 ja 11.30 – 12.00, puh. 040 1336 426
 • fysioterapeuttien yksilövastaanotot
 • kotikäynnit
 • ryhmätoiminta
 • koulufysioterapeutin vastaanotto
  • Kangasalan ala- ja yläkoulujen sekä lukion oppilaat (ei Kuhmalahti, Sahalahti)
  • ajanvaraus: eeva.makinen@kangasala.fi tai puh. 050 3243 370 ma – to 12.00 – 13.00
 • kuntoutustoiminta terveyskeskussairaalan osastolla
  • potilaan kuntoutus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yksilöllisesti
  • toiminta perustuu lääkärin lähetteeseen
  • osastolla toimii kolme fysioterapeuttia, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti
  • viikoittaiset, moniammatilliset kuntoutuspalaverit
  • kotikäynnit

Sahalahden terveysasemalla

 • fysioterapeutin yksilövastaanotto torstaisin
 • kotikäynnit
 • kouluvastaanotto
 • ryhmätoiminta

Pälkäneellä Pälkäneen terveysasemalla

 • fysioterapeutin yksilövastaanotto tiistaisin ja torstaisin
 • puhelinaika ke klo 10.00 – 11.00, puh. 050 3202 098
 • kotikäynnit
 • kouluvastaanotto

Luopioisten terveysasemalla

 • fysioterapeutin yksilövastaanotto keskiviikkoisin
 • kotikäynnit
 • kouluvastaanotto

Apuvälinepalvelut

Kangasalan keskusterveysasema, Herttualantie 28, 36200 KANGASASALA puh. 050 430 8569

Kangasalan apuvälinepalvelun aukioloajat:

Ma – TI JA TO – PE klo 8.00 – 11.00 ja KE 13.00 – 16.00

Puhelinaika:

MA – PE klo 12.00 – 13.00 puh. 050 430 8569

Sähköinen ajanvaraus: www.kangasala.fi (Sosiaali- ja terveys – Terveyspalvelut)

Päivystys lainaa kyynärsauvoja muuna aikana.

 

Apuvälinepalvelu on maksutonta eikä vaadi lähetettä

 • Terveyskeskus lainaa yhteistoiminta-alueen asukkaille lyhytaikaiseen käyttöön apuvälinevarastossa olevia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä.
 • Apuvälinetarpeen ollessa pysyvä/pitkäaikainen tehdään tarvearvio ja yksilöllisen harkinnan mukainen päätös.
 • Yksilölliset apuvälineet ja tuet (esim. ortopediset jalkineet ja proteesit) edellyttävät kuntoutussuunnitelman perusteella tehdyn voimassaolevan maksusitoumuksen.
 • Apuvälineitä voi tilata omalle terveysasemalla puhelimitse, kuljetuksia on viikoittain. Yksilöllisen harkinnan perusteella voidaan apuvälineitä kuljettaa myös kotiin.
 • Apuvälinelainauksesta tehdään kirjallinen lainaussopimus, jonka toteutumista seurataan apuvälinereksiterin avulla.

Lääkinnällinen kuntoutus

Myönnetään pitkäaikaisissa tai pysyvissä sairauksissa (asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1015/91)

 • joista on oleellista haittaa toimintakyvylle
 • joissa kuntoutuksesta on hyötyä
 • voimassa olevan kuntoutussuunnitelman mukaisesti
 • lääkinnällistä kuntoutusta ovat kuntoutumispalveluja koskeva neuvonta ja ohjaus, erilaiset terapiamuodot kuten fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia ja neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutustyöryhmä

 • On terveyskeskuksessa kerran kuussa kokoontuva moniammatillinen työryhmä.
 • Käsittelee lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasasioita, maksusitoumuspyyntöjä terapioihin sekä kalliita apuvälinesuosituksia.
 • Tekee päätöksen kuntoutustyöryhmälle osoitetun yksilöllisen kuntoutussuunnitelman perusteella.

 

Toimintaterapia

 

Keskusterveysasema, Herttualantie 28, 36200 Kangasala

puh. 040 1336 500

puh.aika ma – to klo 11 -1 1.30

sähköposti: etunimi.sukunimi (at)kangasala.fi

 

Aikuisten toimintaterapia

 

Toimintaterapia on kuntoutusta ja sen tavoitteena on edistää ihmisen kykyä selviytyä mahdollisimman itsenäisesti hänelle merkityksellisestä arjesta ja siihen liittyvistä toiminnoista.

 

Toimintaterapiasta hyötyvät erityisesti ne kuntoutujat, joilla on sairauden, vamman tai kehitysviivästymän (lapset) vuoksi vaikeaa suoriutua niistä tehtävistä joita hänen arkeensa kuuluu, kuten itsestä huolehtiminen, kodin hoito, asiointi, osallistuminen jne.

 

Toimintaterapian tavoitteena on auttaa toiminnan ja vuorovaikutuksen avulla kuntoutujaa

löytämään ne mahdolliset tavat suoriutua omasta arjestaan mahdollisimman hyvin.

Toimintaterapiassa tuetaan itsenäistä selviytymistä ja omien voimavarojen käyttöä.

 

Toimintaterapia perustuu yksilölliseen toiminnallisuuden arviointiin. Arviointi voi tapahtua kuntoutujan kotona tai vastaanotolla 1–3 käyntikertaa toiminnallisesta haitasta riippuen.

 

Toimintaterapia voi sisältää arjen toimintojen harjoittelua, apuvälineiden tarpeen arviointia, asunnon muutostöiden tarpeen arviointia, toiminnallisten valmiuksien (esim. hienomotoriikka, tunto) vahvistamista ja yläraaja- ortoosien tarpeen arviointia sekä ohjaus ja neuvonta.

 

Kotikäyntejä toimintaterapeutti tekee yhdessä fysioterapeutin, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä ja/tai kotihoidon työntekijän kanssa.

 

Toimintaterapiaa toteutetaan lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon/ sosiaalitoimen henkilön suosittelemana. Myös kuntoutujan oman yhteydenoton perusteella tehdään arvio toimintaterapiatarpeesta.

 

Lasten toimintaterapia

 

Toteutetaan maksusitoumuksella julkisenterveydenhuollon lääkärin kuntoutussuunnitelmaan perustuen.