Haja-asutusalueen jätevesienkäsittely

Haja-asutuksen tuottamat jätevedet ovat merkittävä kuormituksen lähde myös kangasalalaisille vesistöille. Haja- ja vapaa-ajanasutuksesta peräisin olevat ravinteet rehevöittävät järviä siinä missä teollisuuden ja maataloudenkin vedet. Jätevesien käsittelyvaatimukset perustuvat ympäristönsuojelulakiin (muutos 19/2017) sekä sen perusteella annettuun valtioneuvoston asetukseen (Vna 157/2017).

Ennen vuotta 2004 rakennettujen ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien järjestelmien tulee täyttää vähintään perustason puhidstusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueeksi on määritelty 100 metriä vesistön keskivedenkorkeudesta rakennuksen seinään, jossa jätevesiä syntyy.

Olemassa olevan jätevesijärjestelmän saneeraaminen tai uuden jätevesijärjestelmän rakentamisen vaatii MRL:n mukaisen toimenpideluvan.

 

Lisätietoja jätevesiasetuksesta ja sen vaatimista toimenpiteistä saat ympäristönsuojeluyksiköstä. Rakennus- ja toimenpidelupa-asioihin liittyvää neuvontaa saat rakennusvalvonnasta.

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyyn ja jätevesijärjestelmään liittyviä lisätietoja, ohjeita ja lomakkeita löytyy Haja-asutusalueen jätevedet sivustolta sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu yhdistys ry:ltä.