Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, 881

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, 881
Kangasalan kaupunki asettaa nähtäville Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaava-aluetta on laajennettu itään ja etelään yhteensä noin 26 hehtaaria. Asemakaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 9.6.–1.7. ja 1.–8.8.2022.
881 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Lamminrahkan uuden kaupunginosan toisen vaiheen rakentaminen.  Toinen vaihe sisältää asuinkortteleita, katuja, raitotien ja raitiotiepysäkin sekä pienten lasten yksikön ja viheralueita. Suunnittelua ohjaa lainvoimainen Lamminrahkan osayleiskaava.

 

Laaditut selvitykset

Geologia:
Lamminrahkan rakennettavuusselvitys osayleiskaavoitusta varten (2014)

Lamminrahkan kaava-alue, kiviainestutkimus (2013)

Luonto ja maisema:
Lamminrahkan uuden asemakaava-alueen säilytettävät maisemaelementit (2021)

Lamminrahkan lahokaviosammalselvitys (2022)

Lamminrahkan pohjoinen asemakaava 881, liito-oravaselvitys (2022)

Liito-oravaseuranta Lammminrahka, Kangasala (2021)

Liito-oravaselvitys Lamminrahka, Kangasala (2019)

Lamminrahkan asemakaavan liito-oravaselvitys (2016)

Lamminrahkan liito-oravaesiintymien maastotarkistukset (2014)

Lamminrahkan liito-oravaesiintymien maastotarkistukset (2013)

Vatialan-Lamminrahkan-Ruutanan alueiden luontoarvojen yhteenveto (2012)

Ojala-Lamminrahka, Ympäristö-ja maisemaselvitys, (2008, 2010), liitteet 1-7, liitteet 8-15.

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys (2008)

Lamminrahkan lepakkoselvitys (2008)

Ojala-Lamminrahkan maisemaselvitys (2004), Liite 1 Kallioperä, Liite 2 Maaperä, Liite 3 Vinovalovarjostettu korkeusmalli, Liite 4 Rinteiden jyrkkyydet, Liite 5 Valuma-alueet, Liite 6 Ilmasto-olot, Liite 7 Etelä-pohjoisrinteet, Liite 8 Vanhat metsät, Liite 9 Kasvupaikkatyypit, Liite 10 Kasvillisuusalueet, Liite 11 Liito-oravat, Liite 12 Linnusto, Liite 13 Avainbiotoopit, Liite Arvokohteet

 

Kulttuuriympäristö:
Lamminrahkan osayleiskaava-alueen muinaisjaannosinventointi (2012)

 

Liikenne:
Ojala-Lamminrahka liikennetarkastelu (2017)

Seuturatikka

 

Muu yhdyskuntakekniikka:
Lamminrahkan hankesuunnitelma (2017), Liite 1 Lähtötietoanalyysi,
Liite 2 Luonto vaiheet, Liite 3 Ollinojan luonnontilaisuus

Mossin puistokadun katusuunnitelma (2019)
1-7-19_Katujärjestelypiirustus_väli_Tampereen_raja-pl2390,
2-7-19_Mossin Katujärjestelypiirustus_väli_pl2390-2860,
3-7-19_Mossin Katujärjestelypiirustus_väli_pl2860-3380,
4-7-19_Mossin Katujärjestelypiirustus_väli_pl3380-3600,
5-7-19_Pituusleikkaus_väli_Tampereen_raja-pl2750,
6-7-19_Pituusleikkaus_väli_pl2750-3620,
7-7-19_Tyyppipoikkileikkaukset_väli_Tampereen_raja-pl2750,
8-7-19_Tyyppipoikkileikkaukset_väli_pl2750-3600

 

Melu:
Lamminrahkan etelä-ak tie- ja raideliikennemeluselvitys 2018

 

Lisätietoja asemakaavasta antaa Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen,
puh. 040 133 6329, sanna.karppinen(at)kangasala.fi