Kangasalan kaupungin kaavoituskatsaus 2023 on hyväksytty


Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kangasalan elinympäristölautakunta hyväksyi vuoden 2023 kaavoituskatsauksen kokouksessaan 24.1.2023.

Kaavoituskatsaus sisältää huomattavan määrän eri vaiheissa olevia kaavoja, joita vuoden aikana edistetään käynnistämisvaiheesta luonnos- ja ehdotusvaiheeseen ja lopulta hyväksyntään. Kaavoitettavia alueita sijoittuu kaupungin eri puolille ja ne vaihtelevat merkittävästi lähtökohdiltaan, tavoitteiltaan ja laajuudeltaan käsittäen yleiskaavojen satojen hehtaarien alueita ja pienempien asemakaavamuutosten 5 000 neliömetrin alueita.

Maakuntakaavoitus

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka on maankäyttö ja rakennuslain mukainen kokonaismaakuntakaava. Pirkanmaan maakuntakaavaan laaditaan vaihekaavoja aihealueista elokirjon ja energia. Vaihekaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja lausunnoilla keväällä 2022. Vaihemaakuntakaavan valmistelun seuraavissa vaiheissa vaihemaakuntakaavaluonnos asetetaan nähtäville keväällä 2023 ja ehdotus syksyllä 2023. Kaupunki on antanut lausunnon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja osallistuu luonnosvaiheen työskentelyyn kaupunkiseudun kehyskuntien edustajan kautta.

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma

Rakennesuunnitelma 2040 on Seutuhallituksen 17.12.2014 hyväksymä kaupunkiseudun ydinalueen kehittämisen tavoitteita tarkentava asiakirja. Rakennesuunnitelman päivitys käynnistettiin keväällä 2022 ja seutuhallitus hyväksyi 21.12.2022 rakennesuunnitelman päivityksen tavoitteet. Rakennesuunnitelman päivitys valmistuu vuonna 2023. Kaupunki osallistuu rakennesuunnitelman päivityksen valmisteluun useissa työryhmissä.

Yleiskaavoitus

Kaupungin yleiskaavoituksessa erityisen ajankohtaisia vuonna 2023 ovat Kuhmalahden ja Ruutanan osayleiskaavat. Yleiskaavoitus saadaan valmiiksi Kuhmalahden Pohjassa ja Kirkonkylässä. Aktiivisesti edistetään yleiskaavoitusta erityisesti Ruutanan alueella. Kuhmalahden yleiskaavat parantavat maaseudun kylien kehittämisedellytyksiä ja Ruutanan alueen yleiskaava luo edellytykset alueen liikenneverkon ja maankäytön kehittämiselle.

Vuoden 2023 kaavoituskatsauksen yleiskaavat

Asemakaavoitus

Asemakaavoituksen painopiste on elinkeinoelämän kehittämisedellytysten edistämisessä ja taajama-alueiden tiivistämisessä, minkä lisäksi asemakaavoitetaan uusia alueita Herttualaan ja Lamminrahkaan. Elinkeinoelämän kehityksen edellytyksiä parannetaan keskustan lisäksi mm. Lentolan ja Kisarannan alueilla ja nauhataajaman kaavamuutosten lisäksi asemakaavoitusta jatketaan Suinulassa ja Suntinmäessä.  Katsauksessa esiteltävien hankkeiden ohella käynnissä on lukuisia pienempiä asemakaavoja ja tontinjakoprojektiin liittyviä töitä.

Vuoden 2023 kaavoituskatsauksen asemakaavat

Arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä

Asumiseen kaavoitettujen tonttien riittävyys on pysynyt edellisvuoden tasolla. Kangasalla arvioidaan olevan varantona erillispientalotontteja yhteensä noin viideksi vuodeksi, rivitalotontteja noin kymmeneksi vuodeksi ja kerrostalotontteja noin 25 vuodeksi.

Lisätietoja:

Anna-Leena Lehtiniemi, kaupunginarkkitehti
p. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi@kangasala.fi

Kangasalan kaupungin kaavoituskatsaus 2023