Yhteystiedot

Neuvonta Kangasala
puh. 03 5655 4050 (9-11)
fax. 03 5655 4936

Neuvonta Pälkäne
puh. 050 315 2833 (9-11)
fax. 03 536 1050

Avoinna:
ma - pe 9 - 11

Asiointi ajanvarauksella
ma - pe 9 - 15

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Sosiaali- ja terveyskeskus
Kunnanvirasto 2
Urheilutie 15
PL 50
36201 Kangasala
Puh. 03 5655 3000 / keskus

Pälkäneen sosiaalitoimisto
Keskustie 1
36600 Pälkäne
Puh. 03 579 11 / keskus

 

Toimeentulotukihakemus

Toimeentulotuen jatkohakemus

Kuolinpesän toimeentulotukihakemus

Toimeentulotukihakemuksen liitteet 

Toimeentulotuen hakijalle

Toimeentulotuen suuruus

Toimeentulotuen suuruus määrätään tukeen oikeuttavien menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen perusteella. Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta

Perusosa

Toimeentulotuen määrää laskettaessa otetaan menoina automaattisesti huomioon perusosa, joka sisältää ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Yllämainittuihin menoihin ei myönnetä erikseen toimeentulotukea. Toimeentulotukea haettaessa ei perusosaan sisältyvistä menoista tarvitse esittää tositteita.

Perusosa 1.1.2015 lukien
 

 

Täysi perusosa

Euroa/kk

Alennettu perusosa 20 %

Euroa/kk

Yksin asuva henkilö485,50

388,40

Yksinhuoltaja534,05427,24

Muu 18 vuotta täyttänyt henkilö sekä avio- tai avopuoliso

412,68330,14
Vanhempansa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö354,42283,53
10 - 17 -vuotias lapsi  
Ensimmäinen lapsi339,85 
Toinen lapsi315,58 
Kolmas lapsi jne.291,30 
alle 10-vuotias lapsi  
Ensimmäinen lapsi305,87 
Toinen lapsi281,59 
Kolmas lapsi jne.257,32 

Perusosan alentaminen

Jos toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että henkilö ilman perusteltua syytä on kieltäytynyt tarjotusta työstä tai muusta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, voidaan perusosaa alentaa enintään 20 prosentilla. Toistuvasti kieltäydyttäessä voidaan perusosaa alentaa enintään 40 prosentilla. Perusosan alentamisesta voidaan päättää korkeintaan kahden kuukauden ajan kerrallaan.

Muut perusmenot

Perusosan lisäksi otetaan erikseen huomioon:

1) kohtuulliset asumismenot
2) vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot julkisen terveydenhuollon taksojen mukaisesti
3) taloussähköstä aiheutuvat menot
4) kotivakuutusmaksu

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat:

1) lasten päivähoitomenot
2) muut kuin toimeentulotukilain 7a ja 7 b pykälässä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot, sekä
3) henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen eristämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot

Miten toimeentulotukea haetaan ?

Perus- ja täydentävää toimeentulotukea haetaan sosiaali- ja terveyskeskuksesta
toimeentulotukihakemuksella, katso linkki, toimeentulotukihakemus.

Toimeentulotukea haettaessa mukana tulee olla:

  • henkilöllisyystodistus
  • työssäkäyvien perheenjäsenten osalta tositteet palkkatuloista vähintään kahdelta viimeiseltä kuukaudelta
  • yrittäjien osalta selvitykset yrityksen toiminnasta ja siitä saaduista tuloista
  • tositteet eläkkeistä ja sosiaalietuuksista (mm. työmarkkinatuesta ja lastenhoidontuesta)
  • tiliotteet kaikista tileistä kahdelta viimeiseltä kuukaudelta
  • verolippu ja selvitys omaisuudesta
  • vuokrakuitti, vuokrasopimus ja talonkirjaote
  • muut mahdolliset tositteet, jotka selventävät taloudellista tilannetta, esim. sähkölasku ja kuitit reseptilääkkeistä.

Mikäli asiakkaan taloudellinen tilanne muuttuu toimeentulotuen myöntämisen aikana, asiakkaan tulee toimittaa välittömästi muuttuneet tiedot sosiaalitoimistoon. Esimerkiksi tulojen tai perheenjäsenten muutoksista, työllistymisestä ja opintojen aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus. Väärien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko.

Hakemuksen käsittely ja tuen maksutavat

Hakemus käsitellään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta, mikäli kaikki liitteet ovat mukana. Jos toimeentulotuen tarpeen selvittämiseksi joudutaan pyytämään lisäselvityksiä, asia ratkaistaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa siitä kun tarvittavat tiedot on saatu.

Myönnetty toimeentulotuki maksetaan asiakkaan pankkitilille, maksutapahtuma kestää yleensä
1-3 päivää pankista riippuen.

Toimeentulotuen takaisin periminen

Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan periä takaisin tuen saajalta esimerkiksi:

  • jos toimeentulotukea on myönnetty joko kokonaan tai osaksi ennakkona odotettavissa olevaa etuutta (eläke, työttömyysturva, elatusapu, asumistuki, opintotuki yms.) vastaan.

 

 Arvioi mahdollisuus toimeentulotukeen taulukon avulla

Menot€/kkNettotulot€/kk
Perusosat (katso taulukko) Ansiotulot 
Asumismenot
- vuokra tai yhtiövastike
- vesi, lämmitys ym
- asuntolainan korot
Taloussähkö
Kotivakuutusmaksut
 Työttömyyspäivärahat
(21,5 pv / kk)
 
Terveydenhuoltomenot Työeläkkeet 
Päivähoitomenot Kansaneläkkeet 
Erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuvat menot Muut eläkkeet 
  Lapsilisät 
  Elatusapu/-tuki 
  Sairaspäiväraha 
  Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha 
  Lasten/omaishoidon tuki 
  Asumistuki 
  Muut tulot 
Menot yhteensä Tulot yhteensä 

Laita taulukkoon
- perheesi tulot ja menot
- vähennä tuloista menot: jos hyväksyttäviä menoja on enemmän kuin tuloja, voit varata ajan sosiaalitoimistoon tilanteen selvittämistä varten.