Hyvinvointi

Hyvinvointi on kaikkia kuntalaisia ja kunnassa toimivia koskettava yhteinen asia.


Hyvinvointiin liittyy sekä yhteisötason ulottuvuus, että yksillösiä asioita ja sen vuoksi sen toteuttaminen kunnassa vaatii kaikkien hallinnonalojen toimintaa ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden ja kuntalaisten välillä.

Yksilöllinen hyvinvointi koostuu  henkilökohtaisen elämän perusedellytyksistä, sosiaalisista suhteista, itsensä toteuttamisesta, onnellisuudesta ja sosiaalisesta pääomasta.
Yhteisöllisen hyvinvoinnin osatekijöitä ovat elinolot, kuten asunto-olot ja ympäristö, työ- ja koulutusmahdollisuudet, työllisyys ja työolot, sekä toimeentulo. Näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa sekä yksilön omalla toiminnalla, että kunnan päätöksillä, palvelutuotannolla ja hyvällä yhteistyöllä.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa(kuntalaki 410/2015).
Käytännössä tämä tarkoittaa , että kunnan on huolehdittava terveyden ja hyvinvoinnin edellytysten huomioimisesta kaikkien hallinnonalojen toiminnassa. Näistä tehtävistä on erikseen säädetty vuonna 2011 voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa (1326/2010).

Talviaurinko hyvinvoinnin lähteenä